pad.ma.sa.na

n padmasana pa.du.rak.sa n Ark paduraksa