pu.tar

v linder;

Kata Turunan:

ber.pu.tar

v melinder