tak.sir

v tarka; takeh; tebak;

Kata Turunan:

me.nak.sir

v narka; nakeh; nebak