1ulung

a panak paling kelih

2ulung

a duweg; waged; paling luwung