kar.ya

1. Ami n kerja

2. Ami n upacara

Kata Turunan:

ka.kar.ya.nang

v dibuatkan;

ka.kar.ya.nin

v dikerjakan;

kar.ya.nanga

v dibuatkan;

kar.ya.nin

v buatkan; kerjakan;

ma.kar.ya

1. v bekerja

2. v membuat

3. v mengadakan upacara

ngar.ya.nang

v membuatkan;

ngar.ya.nin

v mengerjakan; membuatkan;

pa.kar.yan

n hasil kerja; pekerjaan